Soukromí

1. Ochrana údajů na první pohled

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o tématu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném v tomto textu.

Sběr údajů na těchto webových stránkách

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje naleznete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. To mohou být pro .B údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např.B internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. K analýze chování uživatele lze použít další data.

Jaká práva máte k vašim údajům?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tuto webovou stránku, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí hlavně pomocí cookies a s takzvanými analytickými programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Sítě pro hostování a doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Ty mohou zahrnovat IP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostující je využíván k plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 odst. 1.b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního zajištění naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění svých výkonnostních povinností a bude se řídit našimi pokyny v souvislosti s tímto údajem.

3. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání této webové stránky jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom zdůraznili, že přenos dat na internetu (e.B. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným subjektem pro zpracování údajů na těchto webových stránkách jsou:

Gerlinger Industries GmbH
Černý kladivový mlýn
08491 Netzschkau

Telefon: 03765/3902-0
E-mail: info@gerlinger-industries.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (e.B jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech, jakož i proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, LZE NALÉZT V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME PŘESVĚDČIVÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽITY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení. Právem podat stížnost není dotčen žádný jiný správní nebo soudní opravný prostředek.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, které jsou vám nebo třetí straně předány ve společném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, bude k tomu dojít pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se předmětu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu trvání auditu máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud bylo/je zpracování vašich osobních údajů nezákonné, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto vymazání.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je k uplatnění, obraně nebo uplatnění právních nároků, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. Dokud není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány – kromě jejich uchovávání – pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů významného veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku pro účely zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto zamítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

4. Sběr údajů na této webové stránce

Koláčky

Naše internetové stránky používají takzvané "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy buď dočasně ve vašem zařízení po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se na konci vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud nebudete poskytovat automatické řešení vaším webovým prohlížečem.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran uloženy také ve vašem zařízení, když vstoupíte na naše stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité služby společnosti třetí strany (např. cookies .B pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (.B např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které požadujete (funkční soubory cookie, e.B. pro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci webových stránek (e.B. cookies pro měření webového publika), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, dochází k ukládání dotčených souborů cookie výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolovali soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost této webové stránky.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně údajů informovat samostatně a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Adresa URL referreru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku na server
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontakt

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam poskytli, budeme uchovávat pro účely zpracování dotazu a v případě následných otázek. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1.b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro realizaci předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud o to bylo požádáno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo již neplatí účel uchovávání údajů (e.B. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména retenční lhůty – zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), budeme uloženi a zpracovány pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1.b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro realizaci předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud o to bylo požádáno.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktních požadavků, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte váš souhlas s ukládáním nebo již neplatí účel pro ukládání údajů (.B např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá takzvané "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

Ukládání souborů cookie Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje jsou založeny na čl. 6 odst. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak svých webových stránek, tak reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (.B např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Společnosti Google můžete také zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Soubor cookie pro odhlášení bude nastaven tak, aby zabránil shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách těchto webových stránek: Zakažte službu Google Analytics.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty službou Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Doba skladování

Údaje o uživatelích a událostech uložené společností Google, které jsou propojeny se soubory cookie, ID uživatelů (e.B. ID uživatele) nebo reklamními ID (e.B. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android), budou po 14 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics Remarketing

Tato webová stránka využívá funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google Ads a Google DoubleClick napříč zařízeními. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny reklam vytvořené pomocí remarketingu Google Analytics s funkcemi Google Ads a Google DoubleClick napříč zařízeními. Tímto způsobem lze personalizované reklamní zprávy založené na zájmech, které vám byly přizpůsobeny v závislosti na vašem předchozím používání a chování při surfování na jednom zařízení (.B např. mobilní telefon), zobrazit také na jiném z vašich zařízení (e.B. tablet nebo PC).

Pokud jste udělili svůj souhlas, google za tímto účelem propojí vaši historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze stejné personalizované reklamní zprávy zobrazit na každém zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí účtu Google.

Za účelem podpory této funkce shromažďuje služba Google Analytics od uživatelů id ověřená Googlem, která jsou dočasně propojena s našimi údaji Google Analytics za účelem definování a vytváření okruhů uživatelů pro reklamní reklamu napříč zařízeními.

Proti remarketingu/cílení napříč zařízeními můžete trvale vznést námitku zakázáním personalizované reklamy; klikněte na tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shrnutí shromážděných údajů ve vašem účtu Google probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat se společností Google (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR). V případě procesů sběru údajů, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (.B např. protože nemáte účet Google nebo jste vznesli námitky proti fúzi), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymní analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

6. Pluginy a nástroje

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotnou prezentaci písem tzv. webová písma, která poskytuje společnost Google. Písma Google jsou instalována místně. Připojení k serverům Google neprobídá.

Další informace o webových písmech Google naleznete v tématu https://developers.google.com/fonts/faq a Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného nalezení míst, která jsme na webových stránkách uvedli. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.